Geodetske storitve


Vrste geodetskih storitev, ki jih izvajamo:

 • Ureditev mej
 • Ugotavljanje dejanske rabe zemljišč
 • Parcelacije
 • Ugotavljanje dejanske rabe zemljišč
 • Izdelava geodetskih načrtov
 • Vpis stavb in stanovanj v kataster stavb
 • Zakoličbe objektov
 • Izmera višin, nagibov in ostalih značilnosti terena
 • Svetovanje v zvezi z vpisi etažne lastnine
 • Izdelava energetskih izkaznic stanovanjskih in poslovnih stavb
 • Meritve toplotnih izgub za stanovanjske in poslovne stavbe s termovizijsko kamero